Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON). O siedzibę takiego zespołu można zapytać w urzędzie powiatowym (albo miejskim, jeżeli mieszkacie w mieście na prawach powiatu) czy ośrodku pomocy społecznej.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku, który można pobrać w siedzibie zespołu. Do wniosku należy załączyć zaświadczenie od psychiatry (powinien je wydać podczas wizyty na specjalnym urzędowym druku), a także inne zaświadczenia, wyniki badań itp – o ile takie są. Jeśli ich nie ma, wystarczy zaświadczenie od lekarza psychiatry – uwaga, jest ważne 30 dni od daty wystawienia. Wniosek i zaświadczenie składamy w siedzibie Zespołu i czekamy na termin posiedzenia.

Na początku wyobrażałam sobie, że posiedzenie zespołu będzie konsylium szeregu lekarzy różnych specjalności, którzy będą debatować nad tym, jak funkcjonuje moje dziecko. Okazało się, że jest to rozmowa z pediatrą i psychologiem dziecięcym, która trwała dość niedługo. Po tej krótkiej rozmowie, w ciągu dwóch tygodni pocztą przyszło orzeczenie o niepełnosprawności.

W orzeczeniu stwierdzony jest symbol niepełnosprawności (nie jest wpisana konkretna choroba), czyli jedno albo kilka z następujących oznaczeń:

01-U – upośledzenia umysłowe,
02-P – choroby psychiczne,
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O – choroby narządu wzroku,
05-R – upośledzenia narządu ruchu,
06-E – epilepsja,
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T – choroby układu pokarmowego,
09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
10-N – choroby neurologiczne,
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.
Następnie w orzeczeniu zamieszczone są informacje dotyczące uprawnień małoletniej osoby niepełnosprawnej do następujących świadczeń:
–  do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – jeżeli jest taki zapis, można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskać bezpłatnie albo za niższą odpłatnością niezbędny sprzęt
–  do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i inne placówki –  do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
– do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – jeżeli zaznaczone są wskazania zawarte w tych dwóch ostatnich punktach, istnieje możliwość otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego (o tym poniżej)
 – do korzystania z uprawnień określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym – to wskazanie umożliwia uzyskanie karty parkingowej i możliwość parkowania w miejscach dla osób niepełnosprawnych
– do prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju – dotyczy raczej osób poruszających się na wózku inwalidzkim, leżących, z zaburzonymi czynnościami fizjologicznymi

Oceny niepełnosprawności u osoby w wieku do lat 16 dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. nr 17, poz. 162). Są to następujące kryteria:

– przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy,

– niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak samoobsługa, samodzielne poruszanie się,

– komunikowanie z otoczeniem, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,

– znaczne zaburzenia funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych oraz częstych zbiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Do stanów chorobowych, które uzasadniają konieczność stałej opieki lub pomocy dziecku, należą:

– wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,

– wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo leczenia szpitalnego,

– upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,

– psychozy i zespoły psychotyczne,

– zespół autystyczny,

– padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,

– nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od zakończenia leczenia,

– wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku, powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,

– głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu, nie poprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub im-plantu ślimakowego.

Jeżeli niesłusznie odmówiono wydania orzeczenia albo nie wpisano w nim wszystkich wskazań, do których dziecko powinno mieć prawo, można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest od opłat i kosztów sądowych.

Posiadanie orzeczenia z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

– korzystania z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów,
– w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej,
– korzystania z usług socjalnych i opiekuńczych,
– uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
– uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Ulgi
Podstawą do korzystania z niektórych ulg (np zniżki na bilety PKP) jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, o którą należy się zwrócić do PZOON, załączając kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ksero dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego,jednocześnie należy okazać oryginał orzeczenia.
 – ulgi podatkowe – dokładna informacja na ten temat dostępna na tej ulotce
 – ulgi komunikacyjne – dokładna informacja dostępna tutaj
 – zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych – aby uzyskać powyższe zwolnienie, należy przedstawić orzeczenie PZOON w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej
Uprawnienia w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mają możliwość dofinansowania udziału dziecka w turnusach rehabilitacyjnych czy też zakupu niezbędnego sprzętu (jeżeli taki jest niezbędny). Każde PCPR ma własne procedury w tym zakresie i należy się zwrócić do właściwego Centrum o informacje na ten temat. Środki na dofinansowanie są zwykle mocno ograniczone, więc warto składać wnioski na początku roku kalendarzowego. Można się tam dowiedzieć o inne możliwości dofinansowania, np. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Usługi socjalne i opiekuńcze
Istnieje możliwość uzyskania z właściwego PCPR pomocy w postaci dofinansowania specjalistycznych usług opiekuńczych, które należą się osobie z zaburzeniami psychicznymi (a zatem również i autystom). Jeżeli wniosek w tym zakresie zostanie pozytywnie rozpatrzony, określona zostanie ilość godzin tych usług (np 2 godziny dziennie – w zależności od potrzeb). Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.
Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
– zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie przysługuje każdemu niepełnosprawnemu dziecku, niezależnie od wysokości dochodów rodziców;
– świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie przysługuje rodzicowi, który zrezygnował z pracy i opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wniosek o przyznanie tych świadczeń składamy w jednostce zajmującej się przyznawaniem świadczeń rodzinnych (może to być ośrodek pomocy rodzinie, wewnętrzna komórka wydziału pomocy społecznej urzędu gminy/miasta czy też oddzielna jednostka – trzeba się tego dowiedzieć w urzędzie gminy/miasta albo ośrodku pomocy społecznej)

Uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908, z późn. zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca a także osoba przewożąca osobą niepełnosprawną, pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:
Znak B -1        zakaz ruchu w obu kierunkach,
Znak B- 3        zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, 
 z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
Znak B- 3a      zakaz wjazdu autobusów,
Znak B- 4        zakaz wjazdu motocykli,
Znak B -10      zakaz wjazdu motorowerów,
Znak B -35      zakaz postoju,
Znak B- 37      zakaz postoju w dni nieparzyste,
Znak B- 38      zakaz postoju w dni parzyste,
Znak B- 39      strefa ograniczonego postoju.
Kartę parkingową można uzyskać we właściwym urzędzie gminy/miasta za opłatą 25 zł. W niektórych miastach taka karta uprawnia też do bezpłatnego parkowania w strefie płatnego parkowania.
donna31

Najistotniejsze wątki na forum dzieci.org.pl:

Krok 1 – jak uzyskać diagnozę zaburzeń mojego dziecka
Krok 2 – skąd i w jakim celu uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
Krok 3 – jak uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
Krok 4 – możliwości dodatkowych pieniędzy na leczenie i terapię
Krok 5 – diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
Krok 6 – porządkujemy kwestię terapii
Krok 7 – jak zapewnić sobie niezbędne wsparcie i jak dotrzeć do informacji
Krok 8 – rozpoczynamy leczenie biomedyczne
Krok 9 – wprowadzamy dietę
Krok 10 – uzyskanie pomocy lekarza
Krok 11 – porządkujemy układ pokarmowy
Krok 12 – eliminujemy toksyny środowiskowe
Krok 13 – podstawowa i uzupełniająca suplementacja
Krok 14 i najważniejszy – chelatacja
Krok 15 – terapia w komorach tlenowych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *